Dwadash Jyothirlingas

Bhima Shankar Bhimashankar, Maharashtra
Srisailam, Andhra Pradesh
Grishneshwar, Ellora Caves
Nageshwar, Dwarka, Gujrat
Kedarnath, Uttranchal
Omkareshwar Indore, Madhya Pradesh
Rameshwaram, Tamil Nadu
Srisailam, Andhra Pradesh
Vaidhyanath Dham, Deoghar, Jharkhand
Somnath, Gujrat
Triambakeshwar, Maharashtra
Varanashi, UP

No comments: